Retningslinjer for kvalitet- og miljø

Kvalitet
Oslo Taxibuss skal være den foretrukne partneren og aktøren for potensielle kunder som trenger minibuss og tilrettelagt transport i Oslo og Akershus. Vi skal levere tjenester av høy kvalitet og i henhold til gjeldende lover, regler og standarder, på en måte som tilfredsstiller våre kunders forventinger og behov.

Vårt valg om å innføre ledelsessystemer (ISO) for kvalitet- og miljø er basert på et ønske om å ha et system som sørger for at vi når kvalitets og miljømålene vi har satt oss.

Vi forplikter oss til å oppfylle alle krav ved å ha fokus på kontinuerlige forbedringer i alle ledd av organisasjonen og av ledelsessystemet for kvalitet og miljø.

Ved hjelp av regelmessige kurs, kontroller og målinger forsikrer vi oss om at våre kvalitets- og miljømål blir nådd, er forstått og etterlevd av alle i konsernet.

Miljø
Oslo Taxibuss skal være en tydelig bidragsyter i arbeidet med transportnæringens klima- og miljøutfordringer. Vi mener at vi gjennom en tydelig og god miljøprofil bidrar til å skape varige konkurransefortrinn og et godt omdømme. Derfor har vi valgt å bli miljøsertifisert etter ISO 14001:2015.

Oslo Taxibuss anerkjenner at vår virksomhet påvirker ytre miljø og klimaendringer, både gjennom egen aktivitet og indirekte via våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører. Vi ser også at konsekvensene av klimaendringene vil påvirke våre forretningsområder.

Av den grunn tar Oslo Taxibuss et ansvar for ytre miljø og klima som skal være forpliktende for hele vår virksomhet og integrert i vår daglige drift.

Alle i Oslo Taxibuss og det øvrige konsernet er forpliktet av retingslinjene for miljø. Dette forplikteler også til kontinuerlig forbedring av miljøforholdene og til å overholde samtlige myndighetskrav og de kravene organisasjonen selv har innført. Organisasjonen forplikter seg til å overholde samsvarsforpliktelsene og til kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet for miljø, for på den måten å forbedre organisasjonens miljøprestasjoner.

Vi fokuserer på å redusere Oslo Taxibuss’ klima- og miljøbelastning, spesielt på forhold knyttet til energiforbruk og utslipp av klimagasser.

Oslo Taxibuss skal føre en åpen, konstruktiv og proaktiv dialog med samarbeidspartnere, lokalsamfunn, myndigheter og andre interessenter for å redusere miljøpåvirkningen. Oslo Taxibuss bidrar aktivt mot myndigheter for å finne gode overgangsløsninger for å få næringen over på en mer bærekraftig bilpark.

Scroll to top